Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων

Σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές ένα Σύστημα Ψηφιακής Διαχείρισης Δικαιωμάτων υποστηρίζει κατά κύριο λόγο τον έλεγχο και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων. Για το σκοπό αυτό υλοποιεί λειτουργίες περιγραφής, ταυτοποίησης, συναλλαγής, προστασίας και ανίχνευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας υλικών ή / και άυλων αγαθών. Επίσης, υποστηρίζει τη διαχείριση των συσχετίσεων μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων και των καταναλωτών – χρηστών του περιεχομένου.

Ο όρος Digital Rights Management αναφέρεται κυρίως στη ψηφιακή διαχείριση των δικαιωμάτων και όχι στη διαχείριση των ψηφιακών δικαιωμάτων.

Το SilkDRM υποστηρίζει την ψηφιακή τεκμηρίωση της ιδιοκτησιακής κατάστασης ενός έργου βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων μεταδεδομένων (δεδομένα για τα δεδομένα), αλλά και σύγχρονων και ανοικτών τεχνολογιών. Η ψηφιακή διαχείριση επιτυγχάνεται:

Με το SilkDRM δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής και διαχείρισης και νέων πεδίων μεταδεδομένων που να καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες οργανισμών και ιδιωτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η έκδοση του SilkDRM ως πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Kit - SDK), η οποία περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.